گیلان وکالت

آلودگي محيط ‌زيست ()

اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي محيط ‌زيست را فراهم نمايد ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محيط ‌زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميايي يا بيولوژيك آن را به‌طوري‌كه زيان‌آور به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد. (ماده 9 از قانون حفاظت و بهسازي محيط ‌زيست مصوب 28/3/1353)