گیلان وکالت

آلودگي نفتي ()

پخش و آميختن يك يا چند آلوده‌كننده اعم از نفت خام، فراورده‌هاي مشتقات نفتي و پتروشيمي به آب يا هوا و يا خاك به ميزان و مدتي كه كيفيت فيزيكي يا شيميايي يا بيولوژيكي آن را به‌طوري‌كه براي انسان و يا ساير موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه زيان‌آور باشد تغيير دهد. (ماده 1 آيين‌نامه رفع آلودگي زيست‌محيطي فعاليت‌هاي نفتي، 4/6/1388 هيئت وزيران)