گیلان وکالت

آلودگي يا آلوده کردن ()

تخليه يا نشت نفت يا مواد نفتي يا آب توازن كشتي‌ها يا نفتكش‌ها در آب‌هاي موضوع اين قانون. (ماده 1 قانون حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل کشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي، 27/5/1389)