گیلان وکالت

آماده به خدمت ()

سربازاني كه پس از رفع احتياجات قسمت‌ها باقي مي‌مانند آماده به خدمت ناميده مي‌شوند. (ماده 9 از قانون خدمت نظام‌وظيفه مصوب 9/3/1317)