گیلان وکالت

آماده به خدمت ()

وضع كارمندي است كه تصدي پست سازماني را به عهده ندارد و در انتظار ارجاع پست سازماني است. (بند ت ماده 4 آيين‌نامه استخدامي مشترك شركت‌هاي بيمه و بيمه مركزي مصوب 14/12/1381 هيئت وزيران)