گیلان وکالت

آماده‌سازي زمين ()

فعاليت‌هايي كه به‌منظور بهره‌برداري از اراضي خام براي آماده‌سازي جهت احداث و بهره‌برداري ضروري مي‌باشد كه شامل تسطيح زمين، اجراي جوي، جدول، زير‌سازي و آسفالت معابر، شبكه‌هاي تأسيسات زيربنايي و احداث مساجد است. (ماده 1 آيين‌نامه اجراي قانون سامان‌دهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن با اصلاحات و الحاقات بعدي، 20/8/1387 هيئت وزيران)