گیلان وکالت

آمارگيري نمونه‌اي ()

منظور جمع‌آوري اطلاعات آماري از تعدادي از افراد يا واحدهاي جامعه براساس روش‌هاي علمي و آماري است كه نتايج آن قابل تعميم باشد. (بند ب ماده 1 از قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353)