گیلان وکالت

آموزش عالي (تخصصي) قرآني ()

برنامه‌هاي آموزشي كه به‌منظور تربيت نيروي انساني متخصص فعاليت‌هاي مختلف قرآني به اجرا درمي‌آيد. (ماده 1 آيين‌نامه شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني، 13/4/1389، شوراي عالي انقلاب فرهنگي)