گیلان وکالت

آئین دادرسی ()

اسم مجموعهاى است از مقررات كه به منظور رسیدگى بمرافعات یا شكایات (قضائی و ادارى) یا درخواستهاى قضائى ( مانند درخواست در امور حسبى) و ما نند آنها وضع و بكار میرود ما نند آئین دادرسی مدنى( یا اصول محاكمات حقوقى) و آئین دادرسی كیفرى و آئین دادرسی ادارى و جز اینها.