گیلان وکالت

آئین دادرسی تجارى ()

رشته اى است از حقوق خصوصی داخلی كه مربوط برسیدگى بدعاوى ناشی از اعمال تجارتی است. در همین معنى اصطلاح آئین دادرسی بازرگا نی هم بكار مى رود