گیلان وکالت

آئین نامه ()

در حقوق اسلام اینگو نه مقررات را حكم مى گفتند و آنرا درمقابل " شرع " بكار مى بردند ۰ وضع اینگو نه مقررات را( كه بنا بر تدوین آن نداشتند) حكومت مى نا مید ند.
ب- آئین نامه (Reglement)یا نظامنامه عبارت است از مقررات كلى كه توسط مراجع اجرائی قانون بمنظور اجراء وظائف اجرائى و تحقق بخشیدن بآنها وضع شده باشد وشامل آئین نامه هاى مصوب پارلمان نمى باشد( آئین نامه مصوب پارلمان داخل در مفهوم قا نون به معنی ا عم كه شامل كلیه مصو بات كلى پارلمان است مى شود. )آئین نامه باین معنى مفهوم عامى دارد كه جزقا نون (یعنى مصو بات كلى پار لمان ) و بخشنامه همه چیز را شامل است و مفهوم تصویب نامه از تحت آن خارج نیست و معنى درست آئیئ نامه همین است ۰ ( حقوق عمومى) الف- مقرراتی كه مقامات صلاحیتدارما نند وزیریا شهردار و غیره وضع و در معرض اجراء میگذارند خواه هدف آن تسهیل اجراءو تشریح قا نونى از قوا نین موضوعه باشد خواه در مواردى باشدكه اساسا قا نونی وضع نشده است در همین مورد، لفظ نظامنامه هم استعمال شده است ۰ گاه خود مجلس وضع نظامنامه مى كند.