گیلان وکالت

آئین نامه اجرائى ()

(حقوق عمومى) آئین نامه اى نه براى اجراء یك قانون مقرر میشود. ممكن است آئین نامه اجرائى را خود مجلس و یا دولت ویا مقامات ادارى كشور در حدود صلاحیتى كه دارند تهیه و بمعرض اجراء بگذارند.