گیلان وکالت

آئار تاریخى ()

اشیاء و ابنیه اى كه بعلت گذشتن زمان طولانی برآ نهایك قوم بآنها علاقة تاریخى پیداكرده باشند (ماده ۲۶ قا نون مدنی