گیلان وکالت

آثار ملى ()

كلیه آثار صنعتى و ابنیه واماكن كه تااختتام دوره ز ندیه درمملكت ایر ان  احداث شده جزء آثارملى ایران است (ماده اول قانون راجع بحفظ آثار ملى مصوب ۱۲- هـ ۱۳۰۹ )