۲- نمونه رای در مورد دعوی الزام به تمکین

دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۴۶۶            مورخ: ۲۶/۰۳/۱۳۹۳ رای: در خصوص دادخواست تقدیمی از طرف آقای ر.ز. فرزند ح. به طرفیت خانم ل.ل. به خواسته الزام خوانده به تمکین؛ دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده از جمله فتوکپی رونوشت سند نکاحیه که مبین احراز رابطه زوجیت، می باشد و خواهان نیز اعلام نموده […]

دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۴۶۶    
       مورخ: ۲۶/۰۳/۱۳۹۳

رای:

در خصوص دادخواست تقدیمی از طرف آقای ر.ز.
فرزند ح. به طرفیت خانم ل.ل. به خواسته الزام خوانده به تمکین؛ دادگاه با ملاحظه
اوراق و محتویات پرونده از جمله فتوکپی رونوشت سند نکاحیه که مبین احراز رابطه
زوجیت، می باشد و خواهان نیز اعلام نموده که خوانده منزل را بدون اجازه اینجانب
ترک نموده و حاضر به بازگشت به منزل نمی باشد و تقاضای الزام نامبرده به تمکین و
بازگشت به منزل را خواستار گردیده و خوانده اعلام نموده است من حاضر به برگشت به
منزل مشترک نمی باشم چون امنیت جانی ندارم و ایشان تهدید و فحاشی می کند و مرا زده
است و پرونده کیفری داریم که در مجتمع محلاتی زوج محکوم به جریمه نقدی از حیث
توهین به من گردیده است و خوانده اعلام نموده ایشان محکوم به توهین شده لذا قادر
به بازگشت به منزل به دلیل عدم امنیت جانی نخواهیم بود با عنایت به اینکه زوجه نمی
تواند با یک رای به صورت مادام العمر از تمکین خودداری نماید و با توجه به اینکه
بیش از شش ماه از مدت توهین و تشکیل پرونده توهین می گذرد. لذا دادگاه با توجه به
مطالب معنونه فوق؛ دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مستندا به مواد ۱۱۰۲ و
۱۱۱۴ قانون مدنی حکم به تمکین از خواهان به نحو سکونت در محل سکونت زوج صادر و
اعلام می نماید. ضمنا زوج مکلف به اقدامات اجرایی جهت اسکان زوجه می باشد. رای
صادره به منزله نشوز زوجه در گذشته نمی باشد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز
از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

           
                     
                     
                     
                     
                     
             رئیس شعبه ۲۳۹ دادگاه عمومی حقوقی
تهران – حاتمی

رای دادگاه تجدید نظر:

در خصوص تجدیدنظر خواهی ل.ل. به طرفیت آقای
ر.ز. نسبت به دادنامه شماره ۰۵۸/ مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۳ شعبه ۲۳۹ محترم دادگاه عمومی
تهران در پرونده کلاسه ۹۳۷ مبنی بر صدور حکم الزام به تمکین وارد نمی باشد زیرا با
توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظر
خواهی و لوایح دفاعیه طرفین ، مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رای صادر شده دادگاه
بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه
تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم
آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد درخواست
تجدیدنظر خواهی رای صادره شده دادگاه بدوی را به استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید می نماید. این رای قطعی
است.

           
                     
                     
                     
                     
                     
    رئیس شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه