۳-نمونه رای در مورد دعوی الزام به تمکین

 نمونه رای(دعوای الزام به تمکین خاص با وصف حضور زوجه در منزل مشترک)  حضور زوجه در منزل مشترک دلیل بر تمکین است و در خصوص مابقی آن مدیریت زوج و رفتار مناسب طرفین ضروری است بنابراین صدور حکم به الزام زوجه به انجام وظایف زناشویی امکان‌پذیر نیست. تاریخ رای نهایی ۹۲/۵/۱۱ شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۷۶۶ […]

 نمونه رای(دعوای الزام به تمکین خاص با وصف حضور زوجه در منزل مشترک) 

حضور زوجه در منزل مشترک دلیل بر تمکین است و در خصوص مابقی آن مدیریت زوج و رفتار مناسب طرفین ضروری است بنابراین صدور حکم به الزام زوجه به انجام وظایف زناشویی امکان‌پذیر نیست.

تاریخ رای نهایی ۹۲/۵/۱۱

شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۷۶۶

رای   بدوی:
در خصوص دعوی آقای ص.ج. فرزند ح. به‌طرفیت م.ش. فرزند ع. به‌ خواسته تقاضای صدور حکم به الزام خوانده به تمکین و اطاعت زوجیت به شرح متن دادخواست با عنایت جمیع محتویات پرونده و مفاد و اسناد و مدارک ابرازی و اظهارات طرفین علقه زوجیت فی‌مابین طرفین برای دادگاه محرز و مسلم است نظر به اینکه پس از برقراری رابطه زوجیت حقوق و تکالیف متقابل زوجین در قبال یکدیگر برقرار می‌گردد که یکی از آن وظایف تمکین زوجه از زوج است مگر در صورت وجود مانع مشروع که در مانحن‌فیه از سوی زوجه دلیل موجه و مستدلی که شرعاً و قانوناً عدم تمکین وی را توجیه نماید ابراز نگردیده و خوانده در جلسه دادرسی مورخ ۲۷/۷/۹۲ صراحتاً اظهار داشت مدت ۵ ماه که از زوج تمکین خاص ندارد لهذا دادگاه دعوی مطروحه خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۱۰۲ و۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ و۱۱۰۵ و۱۱۱۴ از قانون مدنی زوجه را به حضور در منزل مسکونی زوج جهت تمکین و انجام وظائف زناشویی ملزم محکوم می‌نماید که در غیر این صورت ناشزه تلقی و مستنداً به ماده ۱۱۰۸ از قانون مدنی مستحق نفقه نخواهد بود رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۸۱ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ ملکی


رای دادگاه تجدید نظر:

تجدیدنظرخواهی خانم م.ش. از دادنامه شماره ۱۱۵۶ مورخه ۲۷/۷/۹۲ شعبه محترم۲۸۱ دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن در خصوص دعوی مطروحه آقای ص.ج. به‌طرفیت تجدیدنظرخواه به‌ خواسته الزام زوجه به تمکین در پرونده کلاسه۹۲/۸۴۱ تصدیر گردیده وارد است زیرا حضور زوجه در منزل به استناد ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی دلیل بر تمکین است و در خصوص مابقی آن مدیریت زوج و رفتار مناسب طرفین ضروری است بنا به‌مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض‌ٌعنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادرشده با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب۲۱/۱/۷۹ در امور مدنی آن را نقض و حکم به ردّ دعوی زوج صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه به‌موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نحوی ـ غفاری