قانون مدنی الزام به تمکین

ماده ۱۱۰۲- همين كه نكاح به طور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همدیگر برقرار مي شود.. ماده ۱۱۰۳- زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند.. ماده ۱۱۰۴- زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند.. ماده ۱۱۰۵- […]

ماده
۱۱۰۲- همين كه نكاح به طور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و
تكاليف زوجين در مقابل هم
دیگر برقرار
مي شود.
.

ماده
۱۱۰۳- زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند.
.

ماده
۱۱۰۴- زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت
نمايند.
.

ماده
۱۱۰۵- در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است.

ماده
۱۱۰۸
هر گاه زن بدون
مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۱۱۴- زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به
زن داده شده باشد.

ماده
۱۱۱۵
اگر بودن زن با
شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند
مسکن علیحده اختیار کند‌و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل
شوهر نخواهد داد و مادام که زن دربازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده
شوهر خواهد بود.

ماده
۱۱۱۶- در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به
تراضي طرفين معين مي شود و در صورت عدم تراضي محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين
منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي كه اقربايي نباشد خود محكمه، محل مورد
اطميناني را معين خواهد كرد.