نظریه مشورتی در مورد دعوی الزام به تمکین

شماره۷/۹۵/۹۷۲          ۱۳۹۵/۴/۲۸ ۴۵۱        شماره پرونده ۲۳۲۷ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۴ سؤال: در شکایت ترک انفاق همسر دائم چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوجه باشد آیا مورد از موارد صدور قرار اناطه موضوع ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی می‌باشد یا اینکه […]

شماره۷/۹۵/۹۷۲          ۱۳۹۵/۴/۲۸

۴۵۱        شماره پرونده ۲۳۲۷ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۴
سؤال:
در شکایت ترک انفاق همسر دائم چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوجه باشد آیا مورد از
موارد صدور قرار اناطه موضوع ماده
۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی می‌باشد یا اینکه بازپرس (مقام تحقیق)
می‌تواند بدون نیاز به صدور قرار اناطه تمکین یا عدم تمکین زوجه را احراز و
تحقیقات را ادامه دهد؟
نظریه شماره
۷/۹۵/۱۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۸

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 احراز تمکین یا عدم
تمکین زن و همچنین استطاعت یا عدم استطاعت زوج برای دادن نفقه، موضوع ماده
۵۳ قانون حمایت
خانواده
۱۳۹۱، مشمول ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیست و مرجع کیفری در صورت احراز عدم تمکین زوجه، می‌تواند قرار
منع تعقیب زوج را صادر نماید.

نظریه شماره ۵۳۰۴/۷ مورخ ۴/۱/۱۳۶۸
«نحوه اجرای حکم به تمکین با توجه به
متن حکم خواهد بود.»

سؤال: در دعاوی الزام به تمکین،
معمولاً در زمان اجرای حکم اشکالاتی به وجود می‌آید و گاهی زوجه از رفتن به منزل
شوهر امتناع می‌کند در این موارد نحوه اجرای حکم چگونه خواهد بود؟نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مورد استعلام، چنانچه حکم دادگاه
صرفاً حکم به تمکین باشد وظیفه دادگاه فقط ابلاغ حکم به زوجه است اما اگر دادگاه
حکم به الزام زوجه به بازگشت به منزل شوهر صادر کرده باشدر در این صورت رأی صادره
باید به همان ترتیب اجراء شود.