طلاق زن باردار

از نظر قانونی طلاق زن باردار وجود دارد و فرقی نمیکند که طلاق از چه نوعی باشد توافقی یا غیر از آن.

انجام مراحل طلاق زن باردار در دوران بارداری بر اساس قانون مدنی ایران و قانونی حمایت از خانواده مورد پذیرش قرار گرفته است.

یکی از مدارک طلاق برای دادگاه خانواده برای سایر زنان (غیر دوشیزه وغیر باکره ) برای ثبت طلاق گواهی عدم بارداری است و سر دفتر مکلف است گواهی عدم بارداری را از زوجه مطالبه کند، این گواهی برای این اخذ میشود که نفقه زن باردار و نحوه نگهداری فرزند و… تعیین تکلیف شود.

در طلاق توافقی تمام هزینه های زن باردار برعهده پدر فرزند است و نیز باید مشخص شود که پس از تولد سرپرستي فرزند بر عهده کدام یک از والدین میباشد.

حضانت فرزند حاصل از طلاق تا هفت سالگی برعهده مادر و هزینه های آن بر عهده پدر است .

عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن باردار و حامله تا زمان وضع حمل وی است.

منبع: دادگستر

Copyright © All rights gilanvekalat 2019 | بهینه سازی: خدمات سئو سیروتا .