لعان

اصطلاح لعان در فقه و شرع برای دفع حد قذف (۹۰ضربه شلاق ) و نفي ولد (ادعای این که فرزند متولد شده فرزند مدعی نیست ) به کار میرود.

مراسمی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن و شوهر با رعایت تشریفات خاص یکدیگر را لعنت میکند .به این شکل که شوهر با سوگند هايي ویژه به زن خود نسبت زنا میدهد، و همسرش نیز با سوگند های مشابه اتهام شوهرش را رد میکند، با تحقق لعان زن و شوهر از یکدیگر جدا میشوند و ازدواج دوباره آنها برای همیشه ممنوع میشود.

پس از لعان زن و مرد هیچ گاه دیگر به یکدیگر محرم نمی شوند، پس از این جدایی زن باید برای ازدواج دوباره عده نگه دارد .در این جا زن باید عده زن مطلقه به اندازه سه طهر (سه بار پاکی ) نگه دارد، بعد از عده میتواند ازدواج کند .

در لعان برای نفي ولد نسبت والد و فرزندی میان آن فرزند و مرد و خویشاوندان آن مرد قطع ميشود و از همدیگر ارث نمی برند.ولی نسبت فرزند و مادرش و خويشاوندان او قطع نمیشود و از همدیگر ارث می برند.

Copyright © All rights gilanvekalat 2019 | بهینه سازی: خدمات سئو سیروتا .