حق طلاق قابل تفویض نیست.

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: مرد می تواند با شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

حق طلاق قابل تفویض نیست در هنگام انعقاد عقد نکاح از جمله مسایلی که زوجه به دنبال آن است گرفتن حق طلاق است.

داشتن حق طلاق از سوی زوجه یک غلط مصطلح است که در بین مردم باب شده زیرا طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی فقط مرد می‌تواند با شرایط مقرر در این قانون همسر خود را طلاق بدهد.

البته طبق تبصرهٔ این ماده زوج (مرد) می‌تواند به همسر خود وکالت در امر طلاق بدهد و همچنین زن می‌تواند در مواردی که مرد از دادن نفقه امتناع می‌کند و الزام او ممکن نیست و همچنین در مواردی که باعث عسر و حرج زن است، درخواست طلاق بدهد.