قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در روزنامه رسمی منتشر شد.

متن قانون:

ماده واحده ـ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اعتبار آزمایشی آن دائمی می‌شود.