بهمن کشاورز

سرشت آدمی این است که به سوی ناشناخته ها عزیمت نماید و دیار باقی را به دیار فانی ارجح و افضل بداند.

برای شوق درک از سرایر عالم می‌بایست پرده مرگ کنار زده شود تا نور حقایق و نهان متجلی گردد.


رحلت وکیل فخیم ، زعیم و بلند اوازه ایران جناب استاد عالیقدر شادروان بهمن کشاورز اسطوره گرانپایه در نهاد وکالت و مدافع مدافعان تسلیت وتعزیت باد.

موسسه حقوقی فرزانگان عدالت
گیلان وکالت