بهادری جهرمی نسبت مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون‌های وکلا را مانند دانشگاه شهید بهشتی و تهران دانست

شاید شخصی نظر بدهد تهران دانشگاه تهران و شهید بهشتی ادغام شود. من در این امر بلانظر هستم. مهم این است که بپذیریم هم دانشگاه تهران و هم دانشگاه شهید بهشتی اعتبار دارند. دانشگاه تهران دانشگاه تهران است و مدرک خود را اعطا می‌کند. دانشگاه شهید بهشتی هم کار خود را می‌کند. همان قانونگذار که […]

شاید شخصی نظر بدهد تهران دانشگاه تهران و شهید بهشتی ادغام شود. من در این امر بلانظر هستم. مهم این است که بپذیریم هم دانشگاه تهران و هم دانشگاه شهید بهشتی اعتبار دارند.

دانشگاه تهران دانشگاه تهران است و مدرک خود را اعطا می‌کند. دانشگاه شهید بهشتی هم کار خود را می‌کند. همان قانونگذار که دو مرکز را ایجاد کند می‌تواند تصمیم بگیرد که چه کند. /ایسنا