وکیل رفع تصرف عدوانی رشت/ نمونه رای تصرف عدوانی

وکیل تصرف عدوانی در رشت وکیلی است که علاوه بر تسلط یر قوانین موضوعه، آرا قضایی صادره را نیز مورد توجه خود قرار دهد.

وکیل رفع تصرف عدوانی رشت/ نمونه رای تصرف عدوانیReviewed by گیلان وکالت on Nov 11Rating: 5.0وکیل تصرف عدوانی رشتوکیل تصرف عدوانی در رشت وکیلی است که علاوه بر تسلط یر قوانین موضوعه، آرا قضایی صادره را نیز مورد توجه خود قرار دهد.

رأی دادگاه:«در خصوص دعوای الف به طرفیت ب خواسته رفع تصرف عدوانی از هفت قفیز زمین زراعی به استناد ماد ۱۵۸تا ۱۷۷ق.آ.د.م دادگاه با توجه به مستندات و مدارک خواهان و محتویات پرونده های استنادی و احکام قطعی مستندی مدلول و منطوق صورتمجلس اجرای قرار معاینه  محلی و گزارش عضو مجری قرار و نظریه کارشناس رسمی و نیز به عنایت به سند عادی خواهان که دلالت دارد نامبرده مالک زمین متنازع فیه هست و سابقه تصرفوی از تاریخ ۲۰/۱۱/۶۰ می باشد و مجموع اوراق پرونده استنادی و ادله موجود بر سابقه تصرفات خواهان حمایت صریح دارد و خوانده در صورتجلسه ۵/۱۲/۸۳ اذعان می کند خواهان از سال ۷۱ بعلت زیاذی آب نتوانست زمین مورد نظر مورد کشت قرار دهد نظر به اینکه خوانده بدون کسب رضایت خواهان و برخلاف میل او برای تصرف عرصه زراعی اقدام کرد دادگاه در مجموع دعوای خواهان را وارد و ثابت می داند و مستندا به مواد ۱۶۱-۱۵۸ ق.آ.د.م حکم به رفع تصرف عدوانی خوانده از ۷ قفیز زمین زراعی خواهان صادر می نماید..»

Copyright © All rights gilanvekalat 2019 | بهینه سازی: خدمات سئو سیروتا .